بازدید از پارک علم و فناوری پردیس

بازدید از پارک علم و فناوری پردیس

به گزارش روابط عمومی پوهنتون ذوق, حضور استارت آپ پوهنتون ذوق در جلسه با رئیس آکادمی علوم افغانستان و رئیس پارک علم و فناوری پردیس به دعوت از مرکز مطالعات بین المللی علم و فناوری.
براساس اين گزارش خبري،زهرا سازگار مدير استارت آپ پوهنتون ذوق در اين رابطه افزود:
در این جلسه ضمن آشنایی با پارک علم و فناوری پردیس، بازدید از نمایشگاه و چند شرکت دانش بنیان، جلسه ای با حضور جمعی از متخصصان و کارآفرینان افغانستانی که موجب آشنایی و هم افزایی، برگزار گردید .
درپايان ايشان ضمن قدرداني از مدير شتاب دهنده ذوق بابت حمايت هاي صورت گرفته از اين استارت آپ ،ابراز اميدواري كرد تا اين جلسات سبب تعاملات علمي و اقتصادي جامعه مهاجرين افغانستان گردد.